Lokalpolitik

Utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor

Vecka 47 pågår den nationella kampanjen ”En vecka fri från våld”. Kampanjen kom till för att uppmärksamma våld, övergrepp och förtryck, och även för att uppmärksamma vikten av att förebygga mäns våld.

Våld i nära relationer finns i flera former: fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, materiellt och sexuellt våld. Våld i nära relationer är den vanligaste formen av våld. Kvinnor är mer våldsutsatta i nära relationer än män, men alla kan vara våldsutsatta.

Var 3:e till var 4:e kvinna i Sverige har någon gång blivit utsatt för våld av en partner. I flera fall har barn bevittnat våldet. I en studie svarade 14 procent av kvinnorna att de blivit utsatta för fysiskt våld i en nära relation. För männen var det 5 procent. 20 procent av kvinnorna i studien svarade att de utsatts för upprepat psykiskt våld av en partner. Motsvarande siffra hos männen var 8 procent.

Färgen orange, som är en ljus och optimistisk färg, används av kampanjen. Färgen orange lyser upp Köpings rådhus under vecka 47.

Vänsterpartiet Köping lämnade idag in en motion som kan användas som en del i arbetet mot våldet; ”Utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor”, som innebär att alla anställda inom kommunen får en utbildning på betald arbetstid om just våld i nära relationer. Detta löser givetvis inte själva grundproblemet, men utbildningen startar förhoppningsvis givande diskussioner och bidrar till att göra människor mer medvetna och uppmärksamma.

Det hålls flera evenemang i kommunen under veckan, bland annat håller Kvinnojouren i KAK en ljusmanifestation på Hökartorget på fredag.

Läs motionen i sin helhet här nedanför.

Utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor

Enligt Jämställdhetsmyndigheten är mäns våld den vanligaste formen av våld. En stor del av mäns våld är riktat mot kvinnor, ofta mot en nuvarande eller tidigare kvinnlig partner.

Med andra ord är våld mot kvinnor ett samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man som hon har eller har haft en relation med. Bara under 2020 anmäldes över 6 000 våldtäkter mot personer över 15 år och i 95 procent av fallen var brottsoffret en kvinna. Samtidigt vet vi att alla kvinnor inte anmäler. Mörkertalet är stort.

Vi vill därför se en webbaserad utbildning om mäns våld mot kvinnor och om våld i nära relationer, en utbildning som vänder sig till samtliga anställda inom Köpings kommun. Det finns bland annat en webbaserad introduktionskurs som har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Vi ser även positivt på andra utbildningar som ger kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

En kurs på ett par timmar ger inte fördjupade kunskaper om mäns våld mot kvinnor men kan öka medvetenheten. Genom kunskap och medvetenhet ökar förutsättningarna för att både förebygga och upptäcka våld, men också för att kunna ge stöd och skydd till dem som har utsatts. En bred utbildningssatsning, på betald arbetstid, markerar också att kommunen prioriterar arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, liksom att anställda och politiker har ett ansvar för att tillsammans förebygga våldet.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

att Köpings kommun ger berörda förvaltningar i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en sådan utbildning för alla anställda under betald arbetstid, samt att komma med förslag på hur den kan genomföras.

att Köpings kommun arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av en introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Andreas Trygg                                         Sara Sjöblom

_____________________                     ________________________

Helen Lindblom                                        Håkan Eklund

______________________                  ________________________

Kopiera länk