Lokalpolitik

Motion – Extra stöd till Kvinnojouren

Extra stöd till Kvinnojouren

 

Under pandemin 2020 har flera möten i nämnderna varit inställda. Möten i både nämnder och i kommunfullmäktige har genomförts med reducerat antal närvarande politiker. Som det ser ut kommer detta att gälla även en bit in i 2021. Detta innebär att kommunen har betalat ut mindre ersättningar i form av både arvoden och förlorad arbetsinkomst till politikerna än under ett vanligt år.

Vi vet att våldet mot kvinnor och barn inte upphör p.g.a. en pandemi. Under pandemin har flera människor förlorat sina jobb, och många lever med en osäkerhet inför framtiden som påverkar trasiga familjeförhållanden negativt, därför är Kvinnojourens arbete extra viktigt just nu. Ett extra tillskott till Kvinnojouren skulle betyda mycket för deras arbete med att hjälpa kvinnor och barn som far illa.

Vänsterpartiet föreslår därför:

att Köpings kommun snarast möjligt ger kommunfullmäktige i uppdrag att besluta att en viss del av de pengar som inte har betalats ut i form av arvoden för Köpings kommunfullmäktige år 2020 skänks till Kvinnojouren.

Kopiera länk