Lokalpolitik

Valet är ditt! En röd politik för ett grönare Köping

Vi lovar att arbeta för att Köping fortsätter att utvecklas till en attraktiv kommun att bo och verka i. För att nå dit menar vi att en bra kvalité i skola, vård och omsorg är avgörande.

Vi behöver bättre kommunikationer inom KAK liksom mot Stockholm/Västerås och Örebro. Bra kommunikationer innefattar också sjöfarten till Köpings Hamn. Allt detta i en kommun som prioriterar en god miljö. SKOLA OCH UTBILDNING
För att utveckla en bra och framgångsrik skola är det av största vikt att regler och normer för det sociala umgänget på skolan är tydliga och tillämpas konsekvent. Eleverna skall känna studiero och ett medvetet arbete skall bedrivas för att motverka mobbning, rasism och sexuella trakasserier.

Barn och ungdomar är Köpings framtid!

Vänsterpartiet vill verka för:
•    Fortsatt hög kvalité i skola och förskola
•    Mindre barn- och elevgrupper i förskola och skola
•    Att musikskolan får nya lokaler och vi ser en
ombyggnad av Folkets park som det bästa alternativet
•    Att Ullvigymnasiet erbjuder en modern och
attraktiv gymnasieutbildning
•    Ett nej till vinstdrivande privata friskolor och förskolor
•    En positiv inställning till personal- och
föräldrakooperativa förskolor
•    Skolskjutsar med alkolås
•    Goda möjligheter till distans- och vidareutbildning
inom kompetenscenter

ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE
Köping ska ha en väl fungerande hemtjänst och tillräckligt med platser i äldreboenden där principen om eget rum även i fortsättningen skall gälla. Att bo hemma så länge som möjligt ska vara en rättighet, men när krafterna tryter ska det finnas möjlighet till anpassat boende.

Vänsterpartiet vill verka för:
•    Nytt äldreboende – minst 10 nya platser 2007
•    Ytterligare en gruppbostad för funktionshindrade med
utvecklingsstörning
•    Förbättrade öppettider på Tunadals dagcentral och restaurang
•    Personalens arbetsförhållanden ska stå i centrum
•    Heltid en rättighet – deltid en möjlighet
•    Rådhuset och Karlbergshallen skall göras tillgänglig
för personer med rörelsehinder

TRYGGHET
Missbruk av alkohol och narkotika är ett växande problem. För att möta och förebygga detta så krävs ökad samverkan mellan socialtjänst och polis men också med frivilligorganisationer och andra idéella krafter.

Vänsterpartiet vill verka för:

•    Nolltolerans när det gäller våld mot kvinnor
•    Stöd till kvinnojourernas arbete
•    Fler poliser stationerade i Köping
•    Närpolis i Kolsva
•    Att stärka folkhälsoarbetet
•    Snabbt stöd till barn och ungdomar i kris
•    Kraftfulla satsningar på sysselsättningsåtgärder
som alternativ till passivitet

Kvinnor och män med utländsk bakgrund har svårare att få arbete än svenskfödda personer. För att motverka sådan diskriminering vill vi att Köpings kommun vid nyrekrytering provar metoden med anonyma ansökningshandlingar.

KULTUR OCH FRITID

Barn och ungdomar skall vara prioriterade när det gäller kommunala insatser på kultur- och fritidsområdet. De ska ges möjlighet att prova, upptäcka och utveckla sina talanger och intressen. Uttrycken kan vara allt från teater, musik till idrott.

Vänsterpartiet vill verka för:
•    Ett brett kulturutbud där förutsättningar ges för ungdomar
att utöva musik- och teaterverksamhet.
•    Föreningsstöd till ungdomsverksamhet
•    Fortsatt upprustning av Varghedens idrottplats
•    Satsning på Krillan för att utveckla idrott och bad
•    Upprustning av omklädningsrum och löparbanor på IP
•    Upprustning av Karlbergshallen och nya skåp i badhuset
•    Stöd till alternativa fritidsgårdar

För att genomföra upprustningar och nysatsningar vid idrottsanläggningar krävs samverkan mellan idrottsklubbarna och kommunen både vad gäller finansiering och drift.

MILJÖ OCH NATUR

Intensifiera arbetet i kommunen för klimatförbättrande åtgärder t.ex snabbare utbyggnad av fjärrvärmen.

Vänsterpartiet vill verka för att fler naturområden inventeras och skyddas. Återskapandet av Norsa våtmarker är nu genomfört och måste krönas med en promenadstig och gångbro över Stäholmsbäcken så att man kan ta sig till Lindöbergets naturreservat.

För att öka allmänhetens tillgång till Malmön  vill vi att en del av den gamla energiskogodlingen blir strövområde som utflyktsmål och som en fristad för hotade arter. Att devisen ”Köping vid Mälaren” också innebär att det nu är hög tid att förbättra standarden både vad gäller båtbryggor och mellanbadet.

KAN VI GENOMFÖRA ALLT DETTA?
Ekonomin i kommunen är avgörande för vilka förbättringar som kan genomföras. Mycket beror på befolkningsutvecklingen. Med fler innevånare skulle också skatteintäkterna öka och fler förbättringar kunna göras. Vi menar att arbetet med att marknadsföra Köping som boende- arbets- och etableringsort måste fortsätta parallellt med att servicegraden höjs.

Vi tror inte att skattehöjningar är den bästa lösningen. Det kan bara bli aktuellt i ett läge där kvalitén i de viktigaste verksamheterna som skola, vård och omsorg skulle vara hotad.

Vi lovar inte att vi kan genomföra allt i det här programmet men ju starkare stöd vi får desto lättare kan vi uppnå resultat.

Några exempel på vad som genomförts i vårt
kommunala handlings-program för 2002–2006:

Ökad personaltäthet i skola och förskola

Kompetenscenter med högskolestudier

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid S:t Olov- och Malmaskolan

Företagsförlagda utbildningar vid Ullvigymnasiet

Införande av nya arbetstidsmodeller inom
delar av äldre- & särskilda omsorgen

Upprustning av omklädningsrum på Krillan

Norsa våtmarker iordningställd

Ökad bostadsbebyggelse

Fler sysselsättningsåtgärder för unga utan arbete

Kopiera länk